Splošne določbe in pogoji

Podjetje Borger-gremo d.o.o. daje najemniku vozilo v uporabo v skladu s sledečimi določbami in pogoji, s katerimi je najemnik seznanjen, kar potrdi s podpisom pogodbe.

UPRAVLJANJE VOZILA

Vozilo smejo uporabljati:

 • osebe stare najmanj 21 let, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj eno leto
 • najemnik oziroma dodatni voznik

VOZILO JE PREPOVEDANO UPORABLJATI:

 • za redne linije prevoza potnikov ali blaga
 • na kakršnemkoli tekmovanju, preizkušnji ali dirki
 • za pogon ali vleko drugega vozila
 • kadar vozilo ni v voznem stanju ali je preobremenjeno
 • izven cest I., II., III. reda na način in za namene, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi

VOZILA NE SMEJO UPRAVLJATI:

 • osebe, ki sklenejo pogodbo z lažnimi podatki
 • osebe, ki so pod vplivom pomirjeval, alkohola ali prepovedanih drog

Za kršenje pogojev te pogodbe se najemnik zavezuje, da bo podjetju Borger-gremo d.o.o. povrnil vso škodo, ki bi s tem nastala, višino pa bo določilo podjetje Borger-gremo d.o.o.

PLAČILO RAČUNA

Najemnik poravna stroške najema vozila takoj ob prevzemu vozila ali 8 dni po prejetju računa, če je tako dogovorjeno. Račun zajema naslednje stroške: čas uporabe vozila, kilometrino, dodatne stroške in druge stroške, ki so vnaprej dogovorjeni v tej pogodbi ter stroške, ki so morebiti nastali zaradi kršitve te pogodbe.

DOSTAVA IN VRAČILO VOZILA

Najemnik vrne vozilo z vsemi pnevmatikami, orodjem in opremo, ki je navedena v tej pogodbi, v istem stanju, kot ga je prejel, z izjemo normalne obrabe, v kraju in na dan, ki sta navedena v tej pogodbi. Najemnik vrne vozilo s polnim rezervoarjem goriva, v nasprotnem primeru se gorivo obračuna s pologom.

PODALJŠANJE NAJEMA VOZILA

Če želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema vozila, mora zaprositi podjetje Borger-gremo d.o.o. za soglasje, in sicer najmanj 24 ur pred iztekom dogovorjenega roka. V primeru neizpolnitve tega pogoja se šteje, da si je najemnik protipravno prisvojil vozilo in ga bo podjetje Borger-gremo d.o.o. prijavilo pristojnim organom. Vsak dan zamude se obračuna dvojno po ceniku za posamezno vozilo.

GORIVO

Gorivo ni vključeno v ceno najema vozila. Dostavljeno vozilo mora biti vrnjeno s polnim rezervoarjem goriva, ki je predpisano za posamezno vrsto vozila.

VZDRŽEVANJE

Najemnik se zavezuje, da bo skrbel za vozilo, redno pregledoval gladino olja v motorju, vodo v hladilniku in akumulatorju, ter pravilen pritisk zraka v pnevmatikah. Najemnik nosi stroške za vse poškodbe, ki nastanejo zaradi nezadostnega ali neskrbnega vzdrževanja. Olje mora biti zamenjano najmanj vsakih 7000 km. Najemniku se stroški priznajo le v primeru, da predloži originalen račun. Stroške za vsa manjša popravila nosi najemnik.

OKVARE

Popravilo vozila in zamenjava delov se smeta izvršiti le po priloženem spisku (servisna knjižica) ter po predhodni odobritvi podjetja Borger-gremo d.o.o. Stroški se povrnejo samo na podlagi predloženega računa podjetja, ki je popravilo izvršilo, in pod pogojem, da se zamenjani deli predložijo podjetju Borger-gremo d.o.o. Če popravilo ni bilo izvršeno v pooblaščenem podjetju ali če niso predloženi zamenjani deli, stroške v celoti krije najemnik. Če je ob vrnitvi vozila ugotovljeno, da je bil katerikoli del vozila ali opreme zamenjan ali izgubljen, najemniku zaračunamo odškodnino v višini trojne tržne cene. Najemnik nima pravice zahtevati od podjetja Borger-gremo d.o.o. zamenjave vozila, povrnitve stroškov za prevoz ali povrnitve drugih stroškov, ki nastanejo v času najema zaradi okvare vozila ali prometne nesreče.

DOKUMENTI

Vsa vozila so opremljena z vsemi potrebnimi dokumenti. Za vse dokumente odgovarja najemnik. Uporabo vozila izven ozemlja Republike Slovenije mora najemnik pred najemom vozila sporočiti podjetju Borger-gremo d.o.o.

IZGUBA LASTNINE

Podjetje Borger-gremo d.o.o. ne odgovarja za osebne predmete najemnika ali drugih oseb, ki so jih najemnik ali druge osebe izgubili v času trajanja najema vozila. Najemnik se s podpisom te pogodbe odpoveduje vsem zahtevkom v tej zvezi.

IZGUBA BONUSA

Najemnik je dolžan podjetju Borger-gremo d.o.o. povrniti izgubo bonusa in vse stroške, ki bi nastali zaradi najemnikove malomarnosti ali nespoštovanja te pogodbe. V primeru izgube dohodka zaradi najemnikove malomarnosti ali nespoštovanja te pogodbe, podjetje Borger-gremo d.o.o. zadrži polog v višini celotne škode, ki je zaradi tega nastala. V primeru, da je nastala škoda večja kot polog, je najemnik takoj dolžan plačati razliko v ceni.

VRAČILO POLOGA

Podjetje Borger-gremo d.o.o. vrne najemniku polog ob pravočasni vrnitvi nepoškodovanega vozila, zmanjšan za vrednost najema vozila po ceniku.

V primeru kakršnekoli poškodbe vozila podjetje Borger-gremo d.o.o. zadrži polog, in sicer v višini stroškov ali izgube dohodka.

POLOGA SE NE VRNE, ČE:

 • je škoda povzročena namerno ali iz malomarnosti
 • je škoda povzročena zaradi vinjenosti ali pod vplivom prepovedanih drog
 • je bilo najeto vozilo ukradeno na nevarovanem parkirišču
 • se najemnik en dan po preteku roka, določenega s pogodbo, ne oglasi in vozila ne vrne
 • v vseh ostalih primerih, ki so določeni v tej pogodbi

PREKINITEV NAJEMA

Podjetje Borger-gremo d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko pred iztekom te pogodbe najemniku brez njegove privolitve odvzame vozilo, če najemnik ne spoštuje določil te pogodbe. Najemnik se odpoveduje vsem zahtevkom zaradi odvzema vozila.

SREČNO IN VARNO VOŽNJO VAM ŽELI podjetje Borger-gremo d.o.o.